Διαβάστε παρακάτω τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τις απαντήσεις τους. Αν δεν βρείτε εδώ το θέμα που αναζητάτε, χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας.


Ο μαθητής θα βιώσει την καθημερινότητα ενός φοιτητή, γνωρίζοντας από κοντά τις Επιστήμες και την Έρευνα, ικανοποιώντας την περιέργειά του για το πώς η εφαρμογή των Επιστημών και της Έρευνας προάγει την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των πρακτικών λύσεων και της καινοτομίας.

Η Δράση απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου και σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της Δράσης «Παιδικό Πανεπιστήμιο». Πατήσετε εδώ για υποβολή αίτησης.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με βάση τον αύξοντα αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι την συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων που είναι διακόσιοι (200) μαθητές Δημοτικού και διακόσιοι (200) μαθητές Γυμνασίου. Σε περίπτωση που υπερβούν το όριο των διακοσίων έκαστος, τότε δημιουργούνται πίνακες επιλαχόντων, οι οποίοι καλούνται να παρακολουθήσουν την Δράση εφόσον υπάρχουν αποχωρήσεις μαθητών πριν την έναρξη ή κατά τον πρώτο μήνα της Δράσης.

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες των επιλεγέντων μαθητών για επιβεβαίωση της εγγραφής και ενημέρωση για την Ημερίδα Έναρξης της Δράσης.

Στην Ημερίδα Έναρξης της Δράσης, οι γονείς καλούνται να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων που θα παραλαμβάνουν τους μαθητές κατά τη λήξη των μαθημάτων από τους χώρους των Ιδρυμάτων.

Για όσους δεν είναι παρόντες στην Ημερίδα Έναρξης της Δράσης, η παραπάνω δήλωση θα υπογράφεται από τους γονείς / κηδεμόνες κατά την προσέλευση των μαθητών την πρώτη ημέρα των μαθημάτων.

Όχι. Η Δράση «Παιδικό Πανεπιστήμιο» είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Τα μαθήματα διεξάγονται στους χώρους των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη Δράση, από το Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό προσωπικό αυτών.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σάββατα ή Κυριακές, πρωί.

Τα μαθήματα δομούνται σε δύο (2) Προγράμματα Σπουδών:

i. Πρόγραμμα Σπουδών Π1, για τους μαθητές του Δημοτικού (τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’) και
ii.Πρόγραμμα Σπουδών Π2, για μαθητές Γυμνασίου όλων των τάξεων.

Καθένα από τα Προγράμματα Σπουδών (Π1 & Π2) αποτελείται από τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες μαθημάτων οι οποίες διεξάγονται στους χώρους των Ιδρυμάτων.

Ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών (Π1 & Π2), η κάθε Θεματική Ενότητα μαθημάτων ολοκληρώνεται σε μία ή δύο επισκέψεις των τριών (3) ωρών για το Πρόγραμμα Σπουδών Π1 ή των τεσσάρων (4) ωρών για το Πρόγραμμα Σπουδών Π2 στο Ίδρυμα που την υλοποιεί.

Κάθε Θεματική Ενότητα πρέπει να παρακολουθηθεί τουλάχιστον κατά το 50% στην ολότητά της. Συνολικά ο μαθητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο εντάσσεται. Ο μαθητής που απουσιάζει καθ’ολο τον πρώτο μήνα διεξαγωγής των μαθημάτων, θα διαγράφεται από την Δράση και θα αντικαθίσταται από επιλαχόντα.

Όχι. Όλες οι απαραίτητες εργασίες και δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στους χώρους των Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων.

Όχι. Δεν προβλέπονται εξετάσεις για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών της Δράσης «Παιδικό Πανεπιστήμιο».

Ναι. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών της Δράσης, θα δοθεί στους συμμετέχοντες μαθητές Βεβαίωση Παρακολούθησης κατά την Τελετή Λήξης της Δράσης, με την προϋπόθεση ότι κάθε Θεματική Ενότητα έχει παρακολουθηθεί σε ποσοστό 50% τουλάχιστον και συνολικά το 75% όλων των Θεματικών Ενοτήτων.

Ναι. Θα υπάρχει διάλειμμα στο οποίο θα προσφέρεται δωρεάν ελαφρύ γεύμα μέσα στους χώρους των Ιδρυμάτων σε όλους τους μαθητές.

Όχι. Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή, εκτός εορτών και άλλων σχολικών αργιών.

Ο κάθε μαθητής προσέρχεται στους χώρους των Ιδρυμάτων και παραλαμβάνεται μετά το τέλος της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας, με τη μέριμνα των κηδεμόνων/γονέων του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα κατά την Ημερίδα Έναρξης της Δράσης, ή κατά την πρώτη μέρα των μαθημάτων.